• Privacy statement

Privacy statement

PRIVACYVERKLARING GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
Deze versie van ons privacyverklaring is van 2 juni 2020.
 
Identiteit en context gezamenlijk verantwoordelijken
Deze privacyverklaring ziet toe op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Hero Benelux, onderdeel van Hero Nederland BV, en van PAB Benelux NV bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van  de distributie en marketing van Hero Baby producten in België.
 
Deze privacyverklaring  is te raadplegen op de website Hero Baby: https://www.herobaby.be
 
Verwerkingsverantwoordelijken
Hero Nederland B.V.
Teteringsedijk 279, 4817 ME Breda, Nederland
Tel: +31 (0)76 579 8000 - E-mail: privacy@hero.nl
Registre du commerce : 20000142

PAB Benelux N.V.
Generaal de Wittelaan 17 bus 12, 2800 Mechelen, België
Tel: +32 15 28 14 - E-mail: pab@pabbenelux.com

Tussen Hero Nederland BV en PAB Benelux NV is er een exclusieve distributieovereenkomst gesloten waarin de kaders vastgelegd zijn voor het vermarkten van Hero Baby producten in België. Zowel Hero Nederland BV als PAB Benelux NV handelen uit eigen naam en bedienen daarbij de Belgische markt voor eigen rekening en risico. Bij het bedienen van de markt kunnen persoonsgegevens verwerkt worden door ofwel PAB Benelux NV ofwel Hero Nederland BV.  De 2 entiteiten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder wordt uitgelegd hoe die gezamenlijke verantwoordelijkheid eruitziet en wie voor welke gegevensverwerking verantwoordelijk is.
Daar waar in deze privacyverklaring staat “Verwerkingsverantwoordelijken” wordt bedoeld Hero Nederland BV en PAB Benelux NV. Indien een individuele partij wordt bedoeld dan staat er de bedrijfsnaam van de verantwoordelijke partij, HERO of PAB.
 
Algemeen
Verwerkingsverantwoordelijken achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door hen dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerkingen houden Verwerkingsverantwoordelijken zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
In deze verklaring wordt uitgelegd onder wiens verantwoordelijkheid welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden en met welk doel. Verwerkingsverantwoordelijken raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.
 
Beveiliging
Verwerkingsverantwoordelijken spannen zich in om de website en hun systemen voor gegevensverwerkingen te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Daarvoor nemen Verwerkingsverantwoordelijken passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen. Verwerkingsverantwoordelijken doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u deze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.
 
Persoonsgegevens
Door het gebruik van de website herobaby.be van HERO of als u als potentiële klant in contact komt met Hero Baby producten kan u bepaalde gegevens achterlaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Verwerkingsverantwoordelijken bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan hen worden verstrekt om te verwerken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden en onder wiens verantwoordelijkheid de verwerking geschiedt. HERO verkrijgt de persoonsgegevens doordat er gebruikt wordt gemaakt van de website en de nieuwsbrief van Hero Baby en ook in het kader van acties. PAB verkrijgt de persoonsgegevens hoofdzakelijk in het kader van acties.
 
Privacy Grafiek

Bewaartermijn(en)
Verwerkingsverantwoordelijken bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. In sommige gevallen verwerkt PAB persoonsgegevens voor fiscale en boekhoudkundige redenen. Voor die gegevens geldt dat PAB de gegevens dient te bewaren voor zolang de wet dat vereist.

Bijzondere persoonsgegevens
Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschappen van vakverenigingen zijn bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens vragen Verwerkingsverantwoordelijken altijd uw toestemming.
In geval u in het kader van een vraag of klacht met HERO contact legt dan kunnen Verwerkingsverantwoordelijken u om bijzondere persoonsgegevens vragen omdat dat nodig is om u van dienst te zijn en/of voor de afhandeling van uw vraag. In het kader van een klacht of een vraag kunnen Verwerkingsverantwoordelijken vragen naar bepaalde essentialia van uw vraag of klacht voor een goede beoordeling, bijvoorbeeld naar de ervaren medische klachten, geboortedatum van desbetreffende persoon.
In de gevallen waarin u ons bijzondere persoonsgegevens verstrekt vragen Verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking daarvan altijd uw toestemming. Die toestemming kunt u ook weer te allen tijde intrekken.
 
Distributie en levering Hero Baby Producten
De distributie en levering van Hero Baby producten in België is de verantwoordelijkheid van PAB. Indien en voor zover in het kader van de distributie en levering van Hero Baby producten persoonsgegevens worden verwerkt dan geschiedt dat onder verantwoordelijkheid van PAB. Hierboven vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die PAB verwerkt.
 
Nieuwsbrief Hero Baby
Als u zich via de website herobaby.be van HERO abonneert op de Hero Baby nieuwsbrief en daarom persoonsgegevens invult, zal HERO deze gegevens alleen gebruiken om u de nieuwsbrief per e-mail te kunnen versturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt, zal HERO onmiddellijk uw persoonsgegevens die betrekking hebben op de nieuwsbrief wissen. De grondslag op basis waarvan HERO de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen.
 
Bij aanmelding op de Hero Baby nieuwsbrief vraagt HERO ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals  “geboortedatum jongste kindje of uitgerekende datum”. Deze bijzondere persoonsgegevens vraagt HERO omdat HERO u een nieuwsbrief wil sturen waarbij de inhoud aansluit bij de levensfase waarin u  als aanstaande ouder of uw kind zich bevindt.
 
Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens vraagt HERO altijd uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u zelf van de nieuwsbrief af te melden. In elke nieuwsbrief en bevestigingsmail zit een link om u af te melden. Zodra u zich afmeldt trekt u ook gelijk uw toestemming in voor de verwerking van de verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens.
 
Verder verwerkt HERO uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kan HERO algemene inzichten verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten. HERO verzamelt ook uw persoonsgegevens om een profiel op te bouwen. Dit doet HERO bijvoorbeeld aan de hand van de links waarop u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij voorkeur leest of op welk moment u de nieuwsbrief leest.
 
De grondslag om een profiel op te bouwen is het behartigen van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang: HERO kan u dan betere en passende content bieden.
HERO verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden, en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook uw profiel verwijderd.
 
Acties
Indien u meedoet aan een (win)actie voor Hero Baby producten dan kunnen u bij deelname persoonsgegevens gevraagd worden, zoals bijvoorbeeld naam, adres e-mailadres. Verwerkingsverantwoordelijken gebruiken die gegevens alleen in het kader van de actie. Na afronding van de acties worden gegevens verwijderd, tenzij u Verwerkingsverantwoordelijke toestemming hebt gegeven om de persoonsgegevens te mogen gebruiken voor toekomstige acties of omdat u op de hoogte wil blijven van de Hero Baby producten.
 
Contactformulier
Als u een vraag wilt stellen of om een andere reden contact met HERO wenst op te nemen, dan kunt u onder meer gebruik maken van het contactformulier op de website herobaby.be van HERO. De gegevens die u verstrekt via het contactformulier, gebruikt HERO uitsluitend om uw vraag, verzoek of commentaar af te handelen. Het gaat dan met name om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, geslacht. Na beantwoording verwijdert HERO uw persoonsgegevens, tenzij HERO in het kader van uw contact de gegevens nodig hebben voor beoordeling of verdere afhandeling.
De grondslag op basis waarvan HERO de persoonsgegevens verwerkt is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek of het reageren op uw vraag of commentaar.
 
Chat
HERO kan op de website herobaby.be ook de mogelijkheid bieden om live te chatten met haar medewerkers. Via de chat kunt u allerhande vragen stellen en opmerkingen doorgeven. Een chatgesprek kan algemeen van aard zijn, maar ook specifiek zijn waarbij ook gegevens betreffende uw persoon verwerkt worden. Indien het contact daartoe aanleiding geeft worden de gegevens ook verder verwerkt in het consumentencontactsysteem van HERO voor verdere afhandeling. Het chatgesprek wordt voor maximaal 2 maanden bewaard in de chatdienst. Daarna wordt het chatgesprek geanonimiseerd. In het consumentencontactsysteem worden gegevens na 1 jaar geanonimiseerd.
De grondslag op basis waarvan HERO de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek of het afhandelen op uw vraag of commentaar.
 
Facebook Messenger
HERO kunt u ook via Facebook Messenger bereiken. Via Facebook Messenger kunnen medewerkers van HERO u makkelijk en snel van dienst zijn. U kunt via deze kanalen allerhande vragen stellen en verzoeken doen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens verwerkt worden en gecommuniceerd worden. HERO heeft echter liever dat u zomin mogelijk persoonsgegevens via Facebook Messenger verstuurd. Stel via dit kanaal vooral algemene vragen en verstrek -indien nodig- via andere kanalen persoonlijke gegevens. Wilt u met ons informatie delen die van persoonlijke aard is dan kunt u dat beter telefonisch, per e-mail, of via het contactformulier doen.
 
De grondslag op basis waarvan Verwerkingsverantwoordelijken de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek of het afhandelen van uw vraag of commentaar.
 
Telefonisch en emailcontact
U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met HERO. Als u ons belt dan wijst HERO u er vooraf op dat er gegevens verwerkt kunnen worden ten behoeve van de afhandeling van uw vraag of verzoek. Daarbij kunnen Verwerkingsverantwoordelijken u om persoonsgegevens vragen opdat uw vraag of verzoek adequaat afgehandeld kan worden.
 
De grondslag op basis waarvan Verwerkingsverantwoordelijken de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek om informatie of het afhandelen van uw vraag of commentaar.
 
Verstrekking derden
Verwerkingsverantwoordelijken kunnen derden inschakelen om namens hen een opdracht en/of werkzaamheden uit te voeren waarbij ook uw persoonsgegevens verwerkt worden. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Verwerkingsverantwoordelijken hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.
 
Het gaat dan bijvoorbeeld om ons hosting provider en leveranciers van online systemen. Met deze online systemen kunnen Verwerkingsverantwoordelijken bijvoorbeeld een marketingcampagne uitvoeren, nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen en afhandelen.
Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Verwerkingsverantwoordelijken dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.
 
Cookies
Op de website herobaby.be van HERO worden cookies geplaatst. Hoe HERO met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd op deze website.
Websites of diensten van derden
 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan de website herobaby.be verbonden of gekoppeld zijn. Verwerkingsverantwoordelijken kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Verwerkingsverantwoordelijken raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.
 
Vragen, recht van inzage, correctie en wijzigingen
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met HERO opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen Verwerkingsverantwoordelijken u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Afhankelijk onder wiens verantwoordelijkheid de vraag of het verzoek valt, wordt de afhandeling ofwel door HERO ofwel door PAB afgehandeld. U krijgt bij elke vraag een bericht wie verantwoordelijk is voor de afhandeling.
U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:
  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om uwe gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 
Wijzigingen
Verwerkingsverantwoordelijken behouden zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.
 
 
 
Top